فرم شرکت در وبینار تقلب در یادگیری مهارت ها ارتباطی (فن بیان سخنوری)

منتظر حضور گرمتان در وبینار هستیم

شرکت در وبینار

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*